AVISO LEGAL

VENDA D’ENTRADES ONLINE
Responsable del tractament / Responsable del tratamiento
Ajuntament de Betxí Plaça Major, 1 – 12549 Betxí Tel. 964620002

Delegat de Protecció de dades / Delegado de protección de datos dpd@dipcas.es
Usos i finalitats de les dades / Usos y finalidades de los datos
Les dades facilitades seran tractades per l’Ajuntament de Betxí, en qualitat de responsable de tractament, per a les finalitats següents:
– Gestionar l’accés i utilització dels continguts i serveis que l’Ajuntament de Betxí disposa a través del WEB.
– Tramitar i gestionar la contractació de productes i serveis que, en el seu cas, es formalitzen amb l’Ajuntament de Betxí a través del WEB.

Los datos facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Betxí, en calidad de responsable de tratamiento, para las siguientes finalidades:
– Gestionar el acceso y utilización por su parte de los contenidos y servicios que el Ayuntamiento de Betxí pone a su disposición a través del WEB.
– Tramitar y gestionar la contratación de productos y servicios que, en su caso, formalice con el Ayuntamiento de Betxí a través del WEB.

Legitimació / Legitimación
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals rau en el consentiment explícit atorgat en el moment de la captació de les dades personals facilitades de forma voluntària a través dels mecanismes habilitats a l’efecte en el WEB

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el consentimiento explícito otorgado en el momento de la captación de sus datos personales que usted nos facilita voluntariamente a través de los mecanismos habilitados al efecto en el WEBSITE.

Termini de conservació / Plazo de conservación
Amb caràcter general, les dades personals seran conservades en tant que no es revoque el consentiment al tractament o se sol.licite la supressió, així com el temps necessari per tal d’acomplir amb les obligacions legals que l’Ajuntament de Betxí ha d’observar.

Con carácter general, los datos personales serán conservados en tanto que no se revoque el consentimiento al tratamiento o se solicite su supresión, así como el tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales que el Ayuntamiento de Betxí debe observar.

Destinataris de les dades (cessions o transferències) / Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias)
Al marge d’aquells supòsits en el que l’Ajuntament de Betxí estiga legalment obligat (Administracions tributàries, Administració de Justícia o altres Administracions Públiques), les dades facilitades no seran objecte de comunicació a terceres entitats.
No està previst que es realitzen transferències internacionals de les dades.

Al margen de aquéllos supuestos en los que el Ayuntamiento de Betxí esté obligado a ello por imperativo legal (Administraciones Tributarias, Administración de Justicia u otras Administraciones Públicas), los datos facilitados no serán objeto de comunicación a terceras entidades.
No está previsto que se realicen transferencias internacionales de sus Datos.

Drets / Derechos
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, oposició. A estos efectes, haureu de presentar un escrit en el Registre d’entrada de l’Ajuntament: Plaça Major, 1 – 12549 Betxí o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es
Haureu d’especificar quin d’estos drets sol·liciteu que siga satisfet i, al temps, haureu d’acompanyar la fotocopia del DNI o document identificador equivalent. En cas d’actuar mitjançant representant legal o voluntari, haureu d’aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podreu interposar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es.
….

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación o, en su caso, oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registre de entrada del Ayuntamiento: Plaça Major, 1 – 12549 Betxí o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpd@dipcas.es .

Deberá especificar cuál de estos derechos solicita que sea satisfecho y, al tiempo, deberá acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de actuar mediante representante legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Así mismo, en caso de considerar vulnerado el derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).